Publications

 • FPIC Protocol Nepali

  FPIC Protocol Nepali

  Download & Print
 • Infographic Nepal EIB Complaint Mechanism Conclusion Report-NP

  Infographic Nepal EIB Complaint Mechanism Conclusion Report-NP

  Download & Print
 • Infographic : Nepal EIB Complaint Mechanism Conclusion Report-EN

  Infographic : Nepal EIB Complaint Mechanism Conclusion Report-EN

  Download & Print
 • Training Manual on "The Rights of Indigenous Peoples on Lands, Territories and Resources"

  तालीम निर्देशिका भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतहरुमा आदिवासीको अधिकार Training Manual on "The Rights of Indigenous Peoples on Lands, Territories and Resources"

  Download & Print
 • Population Census and Indigenous Peoples

  बाह्रौ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ आदिवासीका लागि किन महत्वपूर्ण ?

  Download & Print
 • Informatioin on IPs right

  अनिवार्र्य रुपमा थाहा पाउनु पर्ने आदिवासीका कानूनी अधिकारहरु

  Download & Print
 • IN Impact Assessment in Nepal

  Assessing the Impacts of Advocacy Initiatives on Indigenous Peoples' Development Agenda in Nepal.

  Download & Print
 • Training Manual on Business and Human Rights_ENG

  Training Manual on Business and Human Rights_ENG

  Download & Print
 • Community Survey Report and Infographic 220 kV Marsyangdi Corridor Transmission Line

  Community Survey Report and Infographic 220 kV Marsyangdi Corridor Transmission Line

  Download & Print
 • आदिवासीका भूमि अधिकार सम्बन्धी जानकारी (प्रश्नोत्तरको रुपमा)

  आदिवासीका भूमि अधिकार सम्बन्धी जानकारी (प्रश्नोत्तरको रुपमा)

  Download & Print
 • An Account of Indigenous Peoples’ Movement in Nepal

  An Account of Indigenous Peoples’ Movement in Nepal

  Download & Print
 • नेपालमा आदिवासी आन्दोलनको फेहरिस्त

  नेपालमा आदिवासी आन्दोलनको फेहरिस्त

  Download & Print