Publications

 • Investing in the Right of Way_EN

  Investing in the Right of Way_EN

  Download & Print
 • Monitoring Report on Indigenous Peoples' Rights and Development_EN

  Monitoring Report on Indigenous Peoples' Rights and Development_EN

  Download & Print
 • Baseline factsheets on the situation of indigeneous people of nepal

  Baseline factsheets on the situation of indigeneous people of nepal

  Download & Print
 • 15th Five Year Planning from Prospective of Indigenous Peoples

  15th Five Year Planning from Prospective of Indigenous Peoples

  Download & Print
 • मस्र्याङ्दी करिडोर २२० के भी बारे समुदायको धारणाहरु

  मस्र्याङ्दी करिडोर २२० के भी बारे समुदायको धारणाहरु

  Download & Print
 • 15th Five year plan and indigenous Issue Draft_np

  15th Five year plan and indigenous Issue Draft_np

  Download & Print
 • Indigenous Periodic Plan Draft_NP

  Indigenous Periodic Plan Draft_NP

  Download & Print
 • Main Conclusion High Level National Policy Dialogue on Rights of Indigenous Peoples_ENG

  Main Conclusion and Way forward of the High-Level National Policy Dialogue on Rights of Indigenous Peoples_ENG

  Download & Print
 • Main Conclusion High Level National Policy Dialogue on Rights of Indigenous Peoples_NP

  Main Conclusion High Level National Policy Dialogue on Rights of Indigenous Peoples_NP

  Download & Print
 • माथिल्लो त्रिशुली–१, २१६ जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायमाथि परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन_NEP

  माथिल्लो त्रिशुली–१, २१६ जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायमाथि परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन_NEP

  Download & Print
 • आदिवासीको सवालमा नेपालका सम्बन्धमा नश्लीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी समितिको समापन/निष्कर्ष अवलोकन_NEP

  आदिवासीको सवालमा नेपालका सम्बन्धमा नश्लीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी समितिको समापन/निष्कर्ष अवलोकन_NEP

  Download & Print
 • Indigenous Peoples Community Based Justice System in Nepal(Limbu and Santhal)_ENG

  Indigenous Peoples Community Based Justice System in Nepal(Limbu and Santhal)_ENG

  Download & Print