Publications

 • आदिवासीका भूमि अधिकार सम्बन्धी जानकारी (प्रश्नोत्तरको रुपमा)

  आदिवासीका भूमि अधिकार सम्बन्धी जानकारी (प्रश्नोत्तरको रुपमा)

  Download & Print
 • An Account of Indigenous Peoples’ Movement in Nepal

  An Account of Indigenous Peoples’ Movement in Nepal

  Download & Print
 • नेपालमा आदिवासी आन्दोलनको फेहरिस्त

  नेपालमा आदिवासी आन्दोलनको फेहरिस्त

  Download & Print
 • FPIC Protocol

  Free, Prior and Informed Consent Protocol

  Download & Print
 • Destruction Dawn The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal

  Destruction Dawn The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal

  Download & Print
 • Annual Report 2019

  Annual Report 2019

  Download & Print
 • Annual Report 2018

  Annual Report 2018

  Download & Print
 • स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा पद्धति, चरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैससास मूलप्रवाहीकरण

  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा पद्धति, चरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैससास मूलप्रवाहीकरण

  Download & Print
 • Nepali Brochure Transmission Line

  Nepali Brochure Transmission Line

  Download & Print
 • Investing in the Right of Way_EN

  Investing in the Right of Way_EN

  Download & Print
 • Monitoring Report on Indigenous Peoples' Rights and Development_EN

  Monitoring Report on Indigenous Peoples' Rights and Development_EN

  Download & Print
 • Baseline factsheets on the situation of indigeneous people of nepal

  Baseline factsheets on the situation of indigeneous people of nepal

  Download & Print