Publications

 • IN Impact Assessment in Nepal

  Assessing the Impacts of Advocacy Initiatives on Indigenous Peoples' Development Agenda in Nepal.

  Download & Print
 • Training Manual on Business and Human Rights_ENG

  Training Manual on Business and Human Rights_ENG

  Download & Print
 • Community Survey Report and Infographic 220 kV Marsyangdi Corridor Transmission Line

  Community Survey Report and Infographic 220 kV Marsyangdi Corridor Transmission Line

  Download & Print
 • आदिवासीका भूमि अधिकार सम्बन्धी जानकारी (प्रश्नोत्तरको रुपमा)

  आदिवासीका भूमि अधिकार सम्बन्धी जानकारी (प्रश्नोत्तरको रुपमा)

  Download & Print
 • An Account of Indigenous Peoples’ Movement in Nepal

  An Account of Indigenous Peoples’ Movement in Nepal

  Download & Print
 • नेपालमा आदिवासी आन्दोलनको फेहरिस्त

  नेपालमा आदिवासी आन्दोलनको फेहरिस्त

  Download & Print
 • FPIC Protocol

  Free, Prior and Informed Consent Protocol

  Download & Print
 • Destruction Dawn The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal

  Destruction Dawn The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal

  Download & Print
 • Annual Report 2019

  Annual Report 2019

  Download & Print
 • Annual Report 2018

  Annual Report 2018

  Download & Print
 • स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा पद्धति, चरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैससास मूलप्रवाहीकरण

  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा पद्धति, चरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैससास मूलप्रवाहीकरण

  Download & Print
 • Nepali Brochure Transmission Line

  Nepali Brochure Transmission Line

  Download & Print