Resources

 • गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५

  गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५

  Download & Print
 • वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण

  वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण

  Download & Print
 • अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७

  अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७

  Download & Print
 • EIB Complain_Eng

  EIB Complain_Eng

  Download & Print
 • EIB Complain_Nep

  EIB Complain_Nep

  Download & Print
 • SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG

  SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG

  Download & Print
 • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी

  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी

  Download & Print
 • नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  Download & Print
 • स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  Download & Print
 • Fighting Inequality Nepal 110119 En

  Fighting Inequality Nepal 110119 En

  Download & Print
 • Nepal National Governance Survey 2018

  Nepal National Governance Survey 2018

  Download & Print
 • Indigneous Peoples-CERD Alternative Report-2018

  Indigneous Peoples-CERD Alternative Report-2018

  Download & Print