Resources

 • noimage

  Concluding observations on the combined seventeenth to twenty-third periodic reports of Nepal

  Download & Print
 • noimage

  Cow Slaughter Issue

  Download & Print
 • noimage

  ILO in Gazzette

  Download & Print
 • noimage

  Elected Parliamentarians by Caste ethnicity analysis: Provincial and Federal Election of Nepal 2074

  Download & Print
 • noimage

  EU EOM Report_Nepali

  Download & Print
 • noimage

  Concluding Observations in relation to the initial report of Nepal_CRPD

  Download & Print
 • noimage

  बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९

  Download & Print
 • noimage

  महिला विरूद्धका सबै प्रकारक भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल

  Download & Print
 • noimage

  महिला विरूद्धका सबै प्रकारक भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९

  Download & Print
 • noimage

  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

  Download & Print
 • noimage

  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

  Download & Print
 • noimage

  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

  Download & Print