Resources

 • नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  Download & Print
 • स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  Download & Print
 • Fighting Inequality Nepal 110119 En

  Fighting Inequality Nepal 110119 En

  Download & Print
 • Nepal National Governance Survey 2018

  Nepal National Governance Survey 2018

  Download & Print
 • Indigneous Peoples-CERD Alternative Report-2018

  Indigneous Peoples-CERD Alternative Report-2018

  Download & Print
 • विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५

  विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५

  Download & Print
 • Federal-Nepal-The-Provinces-SOCIO-CULTURAL-PROFILES-OF-THE-SEVEN-PROVINCES

  Federal-Nepal-The-Provinces-SOCIO-CULTURAL-PROFILES-OF-THE-SEVEN-PROVINCES

  Download & Print
 • Nepal 2017 Human Rights Report US Embassy

  Nepal 2017 Human Rights Report US Embassy

  Download & Print
 • LIST OF DIPLOMATIC AND CONSULAR CORPS AND OTHER REPRESENTATIVES

  LIST OF DIPLOMATIC AND CONSULAR CORPS AND OTHER REPRESENTATIVES

  Download & Print
 • Supreme Court Full Bench Decision on Road Expansion Case

  Supreme Court Full Bench Decision on Road Expansion Case

  Download & Print
 • Transmission Line Map_access on 24 Aug 2018

  Transmission Line Map_access on 24 Aug 2018

  Download & Print
 • Contacts of CDO's

  Contacts of CDO's

  Download & Print