Resources

 • STATE OF INCLUSIVE GOVERNANCE

  STATE OF INCLUSIVE GOVERNANCE

  Download & Print
 • WHO ARE LEFT BEHIND

  WHO ARE LEFT BEHIND

  Download & Print
 • मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना

  मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना

  Download & Print
 • Indigenous Navigator (IN) tools and its significant to monitor IPs rights and development

  Indigenous Navigator (IN) tools and its significant to monitor IPs rights and development

  Download & Print
 • Indigenous Peoples’ Rights- Shankar LImbu

  Indigenous Peoples’ Rights- Shankar LImbu

  Download & Print
 • IN Question and Data Collection Technique-Manoj Aathpahariya

  IN Question and Data Collection Technique-Manoj Aathpahariya

  Download & Print
 • Achieving SDGs: Progress, Gaps and Recommendations from Indigenous Perspectives- Dr Chaitanya Subba

  Achieving SDGs: Progress, Gaps and Recommendations from Indigenous Perspectives- Dr Chaitanya Subba

  Download & Print
 • वन ऐन - शहिद लखन गाउँपालिका

  वन ऐन - शहिद लखन गाउँपालिका

  Download & Print
 • बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७

  बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७

  Download & Print
 • राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  Download & Print
 • Indigenous Peoples Rights in Constitutions Assessment Tool

  Indigenous Peoples Rights in Constitutions Assessment Tool

  Download & Print
 • सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूः पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन -सारांश, २०७८

  सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूः पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन -सारांश, २०७८

  Download & Print