Laws and Policies

 • अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७

  अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७

  Download & Print
 • विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५

  विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५

  Download & Print
 • noimage

  बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९

  Download & Print
 • noimage

  महिला विरूद्धका सबै प्रकारक भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल

  Download & Print
 • noimage

  महिला विरूद्धका सबै प्रकारक भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९

  Download & Print
 • noimage

  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

  Download & Print
 • noimage

  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

  Download & Print
 • noimage

  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

  Download & Print
 • noimage

  संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र

  Download & Print
 • noimage

  विद्युत नियमावली, २०५०

  Download & Print
 • noimage

  विद्युत एेन, २०४९

  Download & Print
 • noimage

  Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)_ENG

  Download & Print