Government's Documents

 • Population Monograph of Nepal 2014 Volume II Social Demography1

  Population Monograph of Nepal 2014 Volume II Social Demography

  Download & Print
 • Population Monograph of Nepal 2014 Volume I Demographic Analysis

  Population Monograph of Nepal 2014 Volume I Demographic Analysis

  Download & Print
 • मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना

  मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना

  Download & Print
 • पन्घ्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)

  पन्घ्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)

  Download & Print
 • नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

  नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

  Download & Print
 • SDGs Road map in Nepali_National Planning Commission

  SDGs Road map in Nepali_National Planning Commission

  Download & Print
 • 15th Five year plan approach paper

  15th Five year plan approach paper

  Download & Print
 • वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण

  वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण

  Download & Print
 • SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG

  SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG

  Download & Print
 • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी

  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी

  Download & Print
 • नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  Download & Print
 • स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  Download & Print