Government's Documents

 • नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण

  Download & Print
 • स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

  Download & Print
 • LIST OF DIPLOMATIC AND CONSULAR CORPS AND OTHER REPRESENTATIVES

  LIST OF DIPLOMATIC AND CONSULAR CORPS AND OTHER REPRESENTATIVES

  Download & Print
 • Contacts of CDO's

  Contacts of CDO's

  Download & Print
 • Budget Speech for FY 2018-19

  Budget Speech for FY 2018-19

  Download & Print
 • noimage

  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

  Download & Print
 • noimage

  ILO in Gazzette

  Download & Print
 • noimage

  Elected Parliamentarians by Caste ethnicity analysis: Provincial and Federal Election of Nepal 2074

  Download & Print
 • noimage

  Caste and Ethnicity Analysis Provincial Parliament Member PR

  Download & Print
 • noimage

  Indigenous Judiciary officers of Nepal

  Download & Print
 • noimage

  Indigenous Peoples Judges of Nepal NEP

  Download & Print
 • noimage

  14th Plan, Government of Nepal (FY 2073/74-2075/76)_NEP

  Download & Print