Government's Documents

 • Preliminary Report 2021- CBS

  Preliminary Report 2021- CBS

  Download & Print
 • Population Monograph of Nepal 2014 Volume III Economic Demography

  Population Monograph of Nepal 2014 Volume III Economic Demography

  Download & Print
 • Population Monograph of Nepal 2014 Volume II Social Demography1

  Population Monograph of Nepal 2014 Volume II Social Demography

  Download & Print
 • Population Monograph of Nepal 2014 Volume I Demographic Analysis

  Population Monograph of Nepal 2014 Volume I Demographic Analysis

  Download & Print
 • मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना

  मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना

  Download & Print
 • पन्घ्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)

  पन्घ्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१)

  Download & Print
 • नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

  नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

  Download & Print
 • SDGs Road map in Nepali_National Planning Commission

  SDGs Road map in Nepali_National Planning Commission

  Download & Print
 • 15th Five year plan approach paper

  15th Five year plan approach paper

  Download & Print
 • वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण

  वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण

  Download & Print
 • SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG

  SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG

  Download & Print
 • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी

  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी

  Download & Print