Reports and Other Resources

 • Achieving SDGs: Progress, Gaps and Recommendations from Indigenous Perspectives- Dr Chaitanya Subba

  Achieving SDGs: Progress, Gaps and Recommendations from Indigenous Perspectives- Dr Chaitanya Subba

  Download & Print
 • Indigenous Peoples Rights in Constitutions Assessment Tool

  Indigenous Peoples Rights in Constitutions Assessment Tool

  Download & Print
 • सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूः पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन -सारांश, २०७८

  सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूः पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन -सारांश, २०७८

  Download & Print
 • KIOS Final Report_2021

  KIOS Final Report_2021

  Download & Print
 • IWGIA Report UNGP+10 2021 FINAL ENG

  IWGIA Report UNGP+10 2021 FINAL ENG

  Download & Print
 • Innovating Indigenous Education

  Innovating Indigenous Education

  Download & Print
 • न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन २०७८

  न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन २०७८

  Download & Print
 • Indigenous Peoples’ Land Tenure Security and Territorial Rights in Nepal

  Indigenous Peoples’ Land Tenure Security and Territorial Rights in Nepal

  Download & Print
 • Violations in the Name of Conservation NEP

  Violations in the Name of Conservation NEP

  Download & Print
 • Violations in the Name of Conservation

  Violations in the Name of Conservation

  Download & Print
 • From Conflict to Peace in Nepal Peace Agreements 2055-10

  From Conflict to Peace in Nepal Peace Agreements 2055-10

  Download & Print
 • State of Social Inclusion in Nepal Caste Ethnicity and Gender Caste Ethnicity and Gender

  State of Social Inclusion in Nepal Caste Ethnicity and Gender Caste Ethnicity and Gender

  Download & Print