Resources

SNResource Title
115th Five year plan approach paper
2गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५
3वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण
4अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
5EIB Complain_Eng
6EIB Complain_Nep
7SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG
8संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी
9नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण
10स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४
11BP Fighting Inequality Nepal 110119 En
12Nepal National Governance Survey 2018
13Indigneous Peoples-CERD Alternative Report-2018
14विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५
15Federal-Nepal-The-Provinces-SOCIO-CULTURAL-PROFILES-OF-THE-SEVEN-PROVINCES
16Nepal 2017 Human Rights Report US Embassy
17NEPALESE MISSIONS ABROAD (Ambassador and Consulate)
18Supreme Court Full Bench Decision on Road Expansion Case
19Transmission Line Map_access on 24 Aug 2018
20Contacts of CDO's