Resources

SNResource Title
1Civil Procedure Code
2Mutual-Legal-Assistance-Act-2015-2070
3Decision No 9986 supreme Court of Nepal on Road Expansion
4Access to Justice, High Court Patan Decision, Sindhuli Case
515th Five year plan approach paper
6गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५
7वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६ भाषण
8अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
9EIB Complain_Eng
10EIB Complain_Nep
11SDG 2016_30 National (Preliminary) Report_ENG
12संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी
13नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा पअनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण
14स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४
15BP Fighting Inequality Nepal 110119 En
16Nepal National Governance Survey 2018
17Indigneous Peoples-CERD Alternative Report-2018
18विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५
19Federal-Nepal-The-Provinces-SOCIO-CULTURAL-PROFILES-OF-THE-SEVEN-PROVINCES
20Nepal 2017 Human Rights Report US Embassy