Publications

SNPublication Title
1Legal framework on the rights of indigenous peoples in Nepal-Toyanath Adhikari
2मातृभाषा, मातृभाषामा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि राज्यको नीति- अमृत योन्जन-तामाङ
3नेपालमा मातृभाषाको उपयोग,नीतिगत र कार्यगत अवस्था-डा_ डिल्लीराम रिमाल
4आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु-कैलाश राई
5नेपालमा महिलाको अवस्था र सुधारका प्रयासहरु-नारायणबहदुर कुवँर
6Indigenous Peoples Rights in Nepal_NP
7Leaflet on Federalism, Self-rule, Autonomy and Indigenous Peoples' Rights
8Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_NEP
9Racial and Ethnic Discrimination in Nepal: Rectifying Historical Wrongs in the New Constititon_NEP (with Summary in ENG)
10Study on Traditional Institution System of Dhimal, Hyolmo, Jyapu, Magar, Majhi, Newar, Thakali, and Tharu_NEP
11Briefing Paper on Indigenous Peoples Perspective on Electoral System in Nepal_NEP
12Indigenous peoples rights in New Constitution_NEP
13Study and Analysis of the "Constitution of Nepal" from the perspective of Indigenous Peoples_NEP
14Annual Report, 2015_ENG
15A Study on the Socio-Economic Status of Indigenous Peoples in Nepal_ENG
16Convention on Biological Diversity (CBD)_NEP
17Core national and international instruments pertaining to the rights of indigenous peoples_ENG
18Policy Analysis_NEP
19Cases of Indigenou Rights Violation_ENG
20Annual Report, 2016_ENG